счетоводна къща МЕГ82 счетоводни услуги

ЗА НОВИ КЛИЕНТИ

Абонаментно счетоводно обслужване:

Счетоводна къща МЕГ 82 предлага еднократни счетоводни услуги както и пълно счетоводно обслужване на месечен и годишен абонамент което включва:

 • Изготвяне на необходимите документи, свързани със задълженията на фирмата към бюджета - осигурителни и данъчни;
 • Текущо счетоводство и последващ контрол на първични документи, включващи проверка, класиране и съхранение;
 • Извършване на всички дейности по стопанските операции, свързани с текущото осчетоводяване;
 • Осигуряване на всички необходими документи и образци за счетоводната отчетност;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с предметата Вашата дейност;
 • Начисляване на дължими трудови и извънтрудови възнаграждения за месеца;
 • Начисляване на дължими осигуровки и данъци върху разходите за заплати за месеца;
 • Изготвяне на Трудови договори и Допълнителни споразумения;
 • Изготвяне на Уведомление по чл. 62 от КТ;
 • Документи за Прекратен трудов договор- уведомления,трудови книжки, служебни бележки ;
 • Годишни данъчни декларации- определяне на данъка, попълване и подаване на данъчна декларация;
 • Счетоводни услуги по обработка на данните от извадените отчетите на касовите апарати;
 • Счетоводно водене на всички складови наличности на фирмата;
 • Осчетоводяване на авансови отчети в лева и валута;
 • Обработване на месечните извлечения от банковите сметки;
 • Счетоводно водене на всички складови наличности на фирмата;
 • Консултиране и водене на счетоводната политика на предприятието;
 • Изготвяне и подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност и останалите декларации, имащи отношение към възстановяване на ДДС по електронен път;
 • Начисляване на амортизация на активи, собственост на предприятието - съставяне на амортизационен план и начисляване на амортизации;
 • Обработка на документи свързани с командировки, обработка и изготвяне на авансов отчет за периода;
 • Осъществяване на комуникацията между клиента и банките, посредством Интернет банкиране;
 • Обработка и подаване на VIES декларации за фирми, търгуващи с държави от ЕС;
 • Изготвяне при необходимост на допълнителни справки касаещи дейноста на фирмата;
 • Други